Udon or Chow Fun or Chow Mei Fun

(Flat Noodle), (Thin Noodle)
47. Chicken Udon or Chow Fun or Chow Mei Fun 8.50
47a. Roast Pork Udon or Chow Fun or Chow Mei Fun 8.50
48. Beef Udon or Chow Fun or Chow Mei Fun 9.00
48a. Shrimp Udon or Chow Fun or Chow Mei Fun 9.00
49. Vegetable Udon or Chow Fun or Chow Mei Fun 8.00
50. House Special Udon or Chow Fun or Chow Mei Fun 9.25
spicy 51. Singapore Chow Fun or Chow Mei Fun 9.75