Moo Shu

(no Rice)
108. Moo Shu Chicken
(w. 5 Pancakes)
9.15
109. Moo Shu Pork
(w. 5 Pancakes)
9.15
110. Moo Shu Shrimp
(w. 5 Pancakes)
10.15